Biblioteca d’intercanvi

  1. La finalitat d’aquesta biblioteca és intercanviar llibres, per tal fer-ne un major ús i facilitar la lectura sense necessitat de comprar-ne.
  2. La biblioteca està oberta a qualsevol persona que estigui disposada a intercanviar llibres, d’acord amb aquestes normes.
  3. El temps de préstec és, habitualment, de tres mesos, però pot prorrogar-se en funció de l’interès que generi el llibre.
  4. El temps que la usuària o usuari pot disposar del llibre és d’un mes, com a criteri general.
  5. Només es pot recollir un llibre cada vegada.
  6. El prestador o prestadora ha d’omplir una fitxa en la qual es posarà l’autor i el títol del llibre, el nom i cognoms del/la prestatari/a i la data de dipòsit. L’usuari o usuària haurà d’apuntar el dia de recollida i el del lliurament quan el torni.
  7. Es poden aportar llistes de llibres disponibles en casa dels prestataris, per tal que qui vulgui els pugui sol·licitar.
  8. Els llibres s’han de tornar en el mateix estat en què s’han trobat.
  9. L’intercanvi és gratuït, però a les persones usuàries que no són socis del local se’ls recomana una aportació voluntària.
  10. Aquestes normes són exactament les mateixes per a la prestació i ús de DVD.